Avís legal

Informació general

En compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, i altra legislació complementària, s’informa que el domini del lloc web www.edcamp.educaciodema.cat és propietat i responsabilitat de la Fundació Jaume Bofill, amb domicili social al carrer Provença núm. 324 (08037 Barcelona, Estat espanyol), amb CIF núm. G08241036, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 159, amb número de telèfon +34 93 458 87 00 i correu electrònic de contacte fbofill@fbofill.cat

Tot l’avís legal, polítiques de cookies i de privacitat s’adscriuen al que s’estableix en general per la Fundació Jaume Bofill i que es poden consultar als següents enllaços:

No obstant, constaran les següents excepcions:

Drets de propietat intel·lectual

Els continguts referits estan protegits per drets exclusius de propietat intel·lectual i industrial que queden íntegrament reservats en exclusiva en favor dels seus titulars respectius. A no ser que s'indiqui explícitament el contrari, l'usuari disposa únicament d'un dret d'ús privat, no exclusiu, intransferible i revocable en qualsevol moment destinat exclusivament a la finalitat de gaudir de la navegació pel lloc web (inclòs l’accés i la descàrrega de documentació de tercers) d'acord amb el present Avís Legal i amb qualsevol altre document o legislació vigent que li sigui aplicable. L'accés o ús del lloc web no confereix a l'usuari cap dret sobre els seus continguts protegits per Llei, per el que en cap cas no s'entendrà que l'accés i navegació pel lloc web impliqui cap renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial dels drets reservats esmentats. Qualsevol ús o acte d’explotació, total o parcial i amb independència del mitjà empleat, dels continguts o elements esmentats del lloc web requereix l'autorització prèvia, expressa i per escrit de la Fundació Jaume Bofill o, si escau, del titular dels drets corresponents; en cas contrari l'usuari infractor assumeix totes les responsabilitats directes o indirectes que poguessin derivar-se’n.

No obstant l’anterior, és desig de la Fundació Jaume Bofill aconseguir la màxima difusió dels continguts propis allotjats en aquest lloc web. Per això, la pràctica totalitat dels llibres, vídeos i documents editats i/o produïts pel programa Educació Demà i el projecte edcamp en particular es distribueixen sota una llicència Creative Commons de Reconeixement-No comercial-Internacional, la qual cosa s’indica, si és el cas, en la descripció de l’obra en qüestió (llibre, vídeo, documents de treball, etc). La llicència anterior permet la lliure reproducció, distribució, adaptació i comunicació pública de les obres sempre que se'n reconegui l’autoria i es respectin estrictament les condicions expressament previstes en la llicència, a la qual s’accedeixi a través del següent link https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.

Butlletins informatius, inscripció a actes, publicacions i altres documents

Els usuaris que hagin facilitat les seves dades de contacte al formulari corresponent del lloc web www.edcamp.educaciodema.cat o que s’hagin inscrit a algun dels actes organitzats o promoguts pel programa, podran rebre, si no ens diuen el contrari, el butlletí del programa Educació Demà, així com altres comunicacions dels partners i aliats del programa amb informació sobre els pròxims actes, publicacions, vídeos i notícies d'actualitat, de forma totalment gratuïta.

Barcelona, 14 d’octubre de 2016